Obchodní podmínky

Jak se říká, pořádek dělá přátelé. A tak i my bychom si s vámi rovnou chtěli nastavit očekávání, co vám můžeme, ale i nemůžeme nabídnout. Za co ručíme a co už ne. Tak pojďme na to. Pokud vás zajímá náš přístup ke zpracování osobních údajů, pokračujte sem.

Obsah

1. Úvodní ustanovení
2. Základní principy fungování Platformy
3. Registrace a uživatelský účet
4. Poskytování služeb
5. Další práva a povinnosti uživatele
6. Omezení odpovědnosti provozovatele
7. Licence a autorské právo
8. Další práva a povinnosti provozovatele
9. Ochrana osobních údajů
10. Důvěrnost informací a mlčenlivost
11. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky vydává spolek Startupbox z.s., se sídlem na adrese Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 02173956, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 26210 (dále jen„Provozovatel“ nebo „my“).

1.2 Provozovatel provozuje platformy dostupné na internetových stránkách https://www.startupbox.cz, https://startupbox.app, https://digital-class.startupbox.cz a https://digital-class.startupbox.app, která se zaměřuje na zprostředkování poskytování služeb v oblasti rozvoje inovativních projektů, přičemž si mimo jiné klade za cíl vzdělávat a spojovat její uživatele (dále jen „Platformy“).

1.3 Uživatelem je každá fyzická osoba, která navštíví a užívá Platformy provozované Provozovatelem (dále jen „Uživatel“).

1.4 Podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky Provozovatele pro provoz a užívání Platforem, včetně všech jejich součástí, upravující zejména vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživateli vznikající při provozu a užívání Platforem, vztahy mezi Uživateli navzájem, jakož i další práva a povinnosti Uživatelů při využívání služeb Provozovatele poskytovaných v souvislosti s provozem Platforem (dále jen „Podmínky“).

1.5 Uživatel je povinen seznámit se s těmito Podmínkami. Registrací na Platformách Uživatel výslovně potvrzuje, že si tyto Podmínky přečetl, porozuměl jim, souhlasí s nimi a zavazuje se jimi řídit. S těmito Podmínkami Uživatel souhlasí a zavazuje se jimi řídit též návštěvou Platforem a jejich faktickým užíváním, tj. i bez případné registrace.

1.6 Platformy, jejich obsah i infrastruktura, provoz a užívání podléhají těmto Podmínkám.

2. Základní principy fungování Platformy

2.1 Užívání Platforem je pro Uživatele bezplatné s výjimkou situací, kdy si Uživatel a Provozovatel ujednali něco jiného.

2.2 Provozovatel neověřuje ani neodpovídá za důvěryhodnost nebo spolehlivost Uživatelů a není povinen předávat žádné informace potřebné k posouzení jejich důvěryhodnosti.

2.3 Provozovatel neodpovídá za funkčnost Platformy, ani za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost informací zveřejněných na Platformách. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího odůvodnění částečně nebo zcela omezit funkčnost Platforem v jakémkoli rozsahu nebo měnit obsah informací zveřejněných na Platformách či podobu Platforem.

2.4 Provozovatel dále nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat Uživatelů, jakož ani nepřetržitou a trvalou kontinuitu provozu.

2.5 Provozovatel neodpovídá za obsah jakýchkoli jiných internetových prezentací a portálů, které neprovozuje a na něž pouze umožňuje přístup prostřednictvím odkazů na Platformách, ani za obsah jakýchkoli částí Platforem, jenž je vytvářen Uživateli, tj. zejména za obsah příspěvků Uživatelů, za obsah, popisy a fotografie poskytovaných služeb, obsah korespondence a zaslaných souborů mezi Uživateli a za obsah reklamy či jiné propagace, která je případně umisťována na Platformách třetími osobami.

2.6 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstranit jakoukoli součást obsahu Platforem, která je v rozporu s těmito Podmínkami, právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně jinak ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá zásadám či oprávněným zájmům Provozovatele či Platforem. Jedná se zejména o takový obsah, který je klamavý nebo nepravdivý, má charakter spamu nebo nijak nesouvisí se zaměřením Platforem nebo který hanobí národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu nebo obsah který veřejně propaguje násilí nebo jiné protiprávní jednání nebo podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

3. Registrace a uživatelský účet

3.1 Uživatelé, kteří chtějí využívat služeb Platforem, musejí mít zřízený uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“).

3.2 Provozovatel si vyhrazuje právo k odmítnutí registrace a zrušení Uživatelského účtu do 5 (pěti) pracovní dní od jejich provedení, resp. zřízení, a to zejména z důvodu porušení pravidel stanovených těmito Podmínkami, právních předpisů či oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob.

3.3 Pokud je Uživateli na Platformách vytvořen Uživatelský účet nebo pokud si Uživatel vytvoří účet, je povinen uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje, přičemž takto uvedené údaje pak považujeme za aktuální a správné, dokud nejsou Uživatelem opraveny či aktualizovány.

3.4 Uživatelé se zavazují udržovat údaje uvedené na jejich Uživatelském účtu aktuální a přesné a v případě, že dojde ke změně těchto údajů, změněné údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. V případě nesplnění této povinnosti nesou Uživatelé odpovědnost za případnou škodu, újmu nebo ztrátu vzniklou Provozovateli nebo jiným Uživatelům.

3.5 Veškeré informace a údaje, které Uživatel vloží na Platformy, jsou Uživatelem vkládány dobrovolně. Provozovatel není povinen ověřovat správnost, přesnost, aktuálnost a pravdivost žádných údajů ani informací vložených na Platformy Uživateli nebo jinak poskytovaných Provozovateli.

3.6 Provozovatel může v případě závadnosti obsahu uveřejněného Uživatelem znemožnit mu přístup na Platformy a odstranit jakoukoliv závadnou součást obsahu Platforem, jakož i Uživatelský účet zrušit. O závadnosti obsahu uveřejněného Uživatelem rozhoduje Provozovatel dle svého uvážení.

3.7 Uživateli nevzniká registrací právní nárok na užívání Platforem nebo jiných služeb Provozovatele. Provozovatel má právo Uživateli bez udání důvodů zamezit přístup na Platformy, nepovolit registraci na Platformách a zřízení Uživatelského účtu, nebo bez náhrady zrušit Uživatelský účet, zejména jestliže Uživatel poruší pravidla stanovená v těchto Podmínkách nebo jinak zasáhne do oprávněných zájmů Provozovatele.

3.8 Uživatel nemá v případě zrušení registrace, zamezení přístupu na Platformy právo na náhradu škody nebo ušlého zisku, ani jakékoliv jiné újmy.

3.9 Uživatel je oprávněn svoji registraci na Platformách kdykoliv zrušit, a to v uživatelském rozhraní svého Uživatelského účtu zvolením příslušné možnosti. O zrušení registrace může Uživatel požádat rovněž Provozovatele prostřednictvím e-mailu; v takovém případě dojde ke zrušení registrace a Uživatelského účtu bez zbytečného odkladu od zaslání žádosti Provozovateli.

4. Poskytování služeb

4.1 Provozovatel nabízí Uživatelům prostřednictvím Platforem služby v oblasti edukace, rozvoje inovativních projektů a podpory podnikání, a to v souladu s těmito Podmínkami (dále jen „Služby“).

4.2 Uživatel využívá Služeb Provozovatele po založení Uživatelského účtu na Platformách. Uživatel je oprávněn zvolit z mnoha kapitol, forem a fází, které obsahují naučné texty, instruktážní videa a odkazy na relevantní zdroje, jako součást Služeb poskytovaných Provozovatelem.

4.3 Uživatel je oprávněný rovněž využít nabídky seznamu „Odborníků“ dostupného na Platformách, jakož i využít některou z výhod nebo slev dostupných v možnosti „Výhody a slevy“.


5. Další práva a povinnosti uživatele

5.1 Uživatel je povinen používat Platformu a Uživatelský účet v souladu s těmito Podmínkami, řídit se platnými právními předpisy, jednat poctivě a v souladu s dobrými mravy.

5.2 Uživatel je povinen chovat se tak, aby nebylo jakkoli poškozeno dobré jméno a práva Provozovatele, Platforem, jakož i ostatních Uživatelů. Uživatel je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod na majetku Provozovatele nebo třetích osob v souvislosti s provozem Platforem, ani jakékoli jiné újmě související s provozem Platforem.

5.3 Uživatel je dále povinen:

a) zabezpečit Uživatelský účet uživatelským jménem a heslem a implementovat a udržovat standardní bezpečnostní procesy (včetně přiměřených technických, administrativních a fyzických záruk), jejichž cílem je ochrana všech přístupových údajů k Uživatelskému účtu a zamezení neoprávněnému použití nebo neoprávněnému přístupu k Uživatelskému účtu;

b) zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu a nesmí umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám;

c) informovat Provozovatele o jakémkoli neoprávněném použití nebo neoprávněném přístupu k Uživatelskému účtu a zajistit včasné zneplatnění / nahrazení potenciálně nebo skutečně ohrožených přístupových údajů.

5.4 Uživatel si je vědom skutečnosti, že schopnost využívat Platforem je kromě řádného plnění Provozovatele závislá také na následujících podmínkách, za jejichž plnění Provozovatel neodpovídá:

a) dostupnost internetového připojení Uživatele (včetně záložního internetového připojení) s dostatečnou kapacitou; a
b) řádné fungování zařízení používaného Uživatelem při používání Platforem (software, hardware atd.).

5.5 Bez výslovného předchozího písemného souhlasu Provozovatele Uživatel nesmí, ani nedovolí žádné třetí straně: (a) dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat Platformy;(b) odstraňovat, upravovat nebo zakrývat veškerá autorská nebo vlastnická upozornění obsažená v Platformách; (c) používat Platformy za účelem vytvoření podobného nebo konkurenčního produktu nebo služby, (d) získat neoprávněný přístup k Platformám (např. prostřednictvím jiného systému nebo nástroje); (e) používat Platformy způsobem, který je v rozporu s platným právem nebo porušuje jakákoli práva třetích stran na soukromí nebo práva duševního vlastnictví; (f) publikovat, odesílat, nahrávat nebo jinak přenášet prostřednictvím Platforem jakákoli data, která obsahují viry, trojské koně, červy, časované bomby, poškozené soubory nebo jiné počítačové programy či postupy, které jsou způsobilé poškodit, škodlivě narušit, tajně zachytit nebo přivlastnit jakékoli systémy, data, osobní informace nebo majetek někoho jiného; (g) přenášet spam, řetězové zprávy nebo jinou nevyžádanou komunikaci prostřednictvím Platforem; (h) narušovat integritu nebo zabezpečení Platforem; nebo (i) podniknout jakékoli kroky, které budou nebo mohou představovat  pro  infrastrukturu  Provozovatele nepřiměřené nebo nepřiměřeně velké zatížení.

5.6 Jestliže uživatel poruší povinnosti stanovené těmito Podmínkami, včetně všech jejich součástí, a Provozovateli vznikne tímto jednáním jakákoliv škoda či újma, je Provozovatel oprávněn požadovat po Uživateli kompenzaci za takto vzniklou škodu či újmu, včetně ušlého zisku.

5.7 Provozovatel neodpovídá za komunikaci Uživatelů mimo Platformy a jakékoliv okolnosti či důsledky z této komunikace vzešlé. Provozovatel nemůže zaručit, že jakýkoli požadavek nebo komunikace budou náležitě a včas Uživatelem doručeny, přečteny, splněny, vykonány nebo akceptovány.

6. Omezení odpovědnosti provozovatele

6.1 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou závadnost, neúplnost, nepřesnost či nepravdivost obsahu na Platformách ani za případné protiprávní jednání Uživatelů včetně jednání porušující nebo ohrožující práva duševního vlastnictví třetích osob.

6.2 Provozovatel neposkytuje Uživatelům žádné rady, a tedy nenese žádnou odpovědnost za radu ve smyslu § 2950 Občanského zákoníku.

6.3 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje a není zodpovědný za žádné náklady nebo škody způsobené nedostupností či přerušením funkcionality Platforem nebo ukončením provozu Platforem; to platí obdobně i pro případné služby třetích stran.

6.4 Provozovatel v žádném případě neodpovídá Uživatelům za škodu a jakoukoliv újmu, včetně ušlého zisku, ztrátu výnosů, ztrátu dat, ani nepřímou, zvláštní nebo náhodnou škodu, která jim případně vznikne, a to zejména, nikoliv však výlučně, v souvislosti se službami třetích stran a obsahem třetích stran. Provozovatel dále nenese odpovědnost za případné ztráty či škody, které nelze přiměřeně předvídat.

7. Licence a autorské právo

7.1 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že výlučným nositelem všech práv vztahujících se k Platformám a blogu zůstává Provozovatel a že Platformy jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Autorský zákon“), a dalšími souvisejícími předpisy. Uživateli je poskytováno pouze právo užívání Platforem v rozsahu nezbytném pro použití Platforem pro obchodní účely Uživatele v souladu s jejich smyslem a účelem stanoveným těmito Podmínkami.

7.2 Žádné ustanovení těchto Podmínek ani jiného dokumentu nesmí být vykládáno jako udělení, postoupení nebo převedení jakýchkoli práv duševního vlastnictví k Platformám, blogu a jakýmkoliv jejich částem, know-how, obchodnímu tajemství, dokumentům, technologiím, patentům nebo odborným znalostem vlastněným Provozovatelem nebo použitým při provozování Platforem ze strany Provozovatele na Uživatele.

7.3 Při užívání Platforem je Uživatel vždy povinen postupovat tak, aby neporušil žádná práva Provozovatele a jednal v souladu s právním řádem České republiky, zejména pak s právními normami týkajícími se autorského práva. Provozovatel může Uživateli omezit či zcela zamezit používání Platforem, pokud Uživatel porušil podmínky jeho použití dle těchto Podmínek.

7.4 V případě neoprávněného užití jakékoliv části Platforem bez souhlasu Provozovatele je Provozovatel oprávněn použít veškerých prostředků na ochranu svých práv a oprávněných zájmů v souladu s Autorským zákonem, tj. zejména právo domáhat se zdržení se zásahů do autorského práva a odstranění zásahů, právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

7.5 Umístí-li Uživatel na Platformy nebo na blog v souvislosti s jejich dovoleným užitím v elektronické podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle Autorského zákona (zejména autorské texty, fotografie, obrázky apod.), uděluje tímto Uživatel Provozovateli svolení k užití takových autorských děl zejména jejich publikováním v materiálech Provozovatele, jejich zpřístupněním prostřednictvím internetu na Platformách a dále jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, letácích a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí nebo kampaní Provozovatele, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě. V souvislosti s takovými materiály Uživatel současně prohlašuje, že je jejich autorem nebo disponuje souhlasem autora s umístěním materiálů na Platformy. Veškerá oprávnění dle tohoto odstavce uděluje Uživatel Provozovateli bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu, pro území celého světa a na neomezenou dobu, jakož i bez jakýchkoli dalších omezení. Pokud se prohlášení Uživatele dle tohoto odstavce ukáže být nepravdivým, je Provozovatel oprávněn požadovat po Uživateli náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že Provozovatel prohlášení Uživatele za pravdivé považoval a použil materiály tak, jak je uvedeno výše.

8. Další práva a povinnosti provozovatele

8.1 Provozovatel může v průběhu času revidovat funkce Platforem, zejména, nikoliv však výlučně, přidáváním nových funkcí, úpravou aktuálních funkcí a/nebo odebráním aktuálních funkcí.

8.2 Provozovatel vynaloží přiměřené úsilí k udržování Platforem způsobem, který minimalizuje chyby a přerušení dostupnosti Platforem. Uživatelé berou na vědomí, že Platformy a Uživatelský účet mohou být dočasně nedostupné pro plánovanou údržbu (zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které pro Provozovatele zajišťují provoz Platforem nebo jiných souvisejících služeb) nebo pro neplánovanou pohotovostní údržbu, a to buď ze strany Provozovatele nebo třetích stran, popř. z jiných příčin, které jsou mimo přiměřenou kontrolu Provozovatele; Provozovatel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby Uživatele informoval o jakémkoliv naplánovaném přerušení provozu Platforem.

8.3 Provozovatel  nenese  odpovědnost  za  případnou  škodu  způsobenou Uživatelům v souvislosti s přerušením provozu Platforem.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel zpracovává jimi poskytnuté osobní údaje za účelem provozu Platformy v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.2 Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Uživatelů Provozovatelem jsou k dispozici na Platformě zde: https://www.startupbox.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

10. Důvěrnost informací a mlčenlivost

10.1 Důvěrnými informacemi se rozumí obsah těchto Podmínek, Platforem a vše s tím související, veškeré informace obchodní či technologické povahy, jakož také veškeré informace, které se Uživatel dozví v souvislosti s plněním těchto Podmínek a v souvislosti s Platformami (dále jen „Důvěrné informace“). Uživatel se zavazuje nesdělit ani jinak nezpřístupnit třetím osobám vyjma svých zaměstnanců jakékoliv Důvěrné informace ani je nezneužít ke svému prospěchu či k prospěchu třetí osoby.

10.2 Za Důvěrné informace se považují rovněž informace o know-how a dalších záležitostech Provozovatele nebo Uživatelů, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství a Provozovatel nebo Uživatel je za obchodní tajemství označí.

10.3 Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na zpřístupnění Důvěrných informací:

a) osobám činným ve prospěch Uživatele (např. advokátům, auditorům či jiným poradcům Uživatele), pokud je znalost takové Důvěrné informace potřebná pro plnění úkolů takové osoby v souvislosti s těmito Podmínkami;
b) nebopokud Provozovatel ke zpřístupnění Důvěrné informace dal předem písemný souhlas; nebov případě zákonem uložené povinnosti překazit nebo oznámit spáchání trestného činu anebo jiné zákonem stanovené informační povinnosti;
c) Uživatel je v takovém případě povinen označit poskytnuté informace jako obchodní tajemství a bez zbytečného odkladu vyrozumět o jejich poskytnutí Provozovatele.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 V případě porušení povinností dle Podmínek Uživatelem si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoliv zrušit Uživatelský účet daného Uživatele.

11.2 V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto Podmínek platná a účinná. Neplatné či neúčinné ustanovení bude nahrazeno ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

11.3 Uživatel i Provozovatel na sebe tímto přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

11.4 Tyto Podmínky a veškerá práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele se řídí právním řádem České republiky.

11.5 K řešení jakéhokoliv sporu vzniklého z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi je příslušný věcně a místně příslušný soud České republiky.

11.6 Provozovatel je oprávněn čas od času znění těchto Podmínek jednostranně měnit a doplňovat. Změnu Podmínek oznámí Provozovatel vždy alespoň 10 dnů před nabytím její účinnosti s uvedením data účinnosti změn, a to zobrazením oznámení na Platformách v účtu Uživatele nebo prostřednictvím e-mailu Uživatele. Nebude-li Uživatel se změnou souhlasit, má právo písemně oznámit Provozovateli, že s novým zněním Podmínek nesouhlasí nebo zrušit svůj Uživatelský účet; v takovém případě není oprávněn užívat nadále služeb Provozovatele v souvislosti s provozem Platforem. Neoznámí-li Uživatel do data nabytí účinnosti změny některým se shora uvedených způsobů svůj nesouhlas s novým zněním Podmínek, platí, že se změnou souhlasí a zavazuje se nové znění Podmínek dodržovat. Nabytím platnosti nových Podmínek pozbývají platnosti původní Podmínky.

11.7 Práva a povinnosti Uživatele vyplývající z Podmínek mohou být převedeny (postoupeny) na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Provozovatele. Uživatel tímto uděluje svůj souhlas s převodem (postoupením) jakýchkoliv práv a povinností Provozovatele vyplývajících z Podmínek na třetí osoby.

11.8 Započtení jakýchkoliv pohledávek vzniklých ze smluvního vztahu založeného těmito Podmínkami se ze strany Uživatele nepřipouští.

11.9 Provozovatel neodpovídá za žádné škody, újmy nebo ztráty vzniklé v důsledku jakýchkoli jednání nebo opomenutí Uživatele nebo jiných třetích stran v souvislosti s poskytováním služeb zprostředkovaným na Platformách. Neodpovídáme ani za škody, újmy nebo ztráty vzniklé v důsledku jednání nebo opomenutí Uživatele, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami.


Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 01.04.2023.


Ke stažení v PDF